VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb prostřednictvím služby na adrese www.webhousing.cz.


1. SMLUVNÍ STRANY


Poskytovatel
Luděk ZITA
Františka Křížka 1173/10
170 00 Praha 7
IČO: 43929532 DIČ: CZ6007191421
zastoupena Luďkem Zitou
(dále jen „poskytovatel“)

a

Objednavatel

Objednavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která provede objednání služby prostřednictvím stránek www.webhousing.cz nebo elektronickou poštou na adresu info@webhousing.cz.
(dále jen „objednavatel“)


2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Po dokončení procesu objednání služby na www.webhousing.cz je objednavateli zaslána výzva k platbě. Úhradou výzvy k platbě dochází k uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a objednavatelem.
 2. Objednavatel zároveň vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 3. Smlouva o poskytování služby vstupuje v platnost dnem uhrazení výzvy k platbě vztahující se k předmětu této smlouvy a platí na dobu neurčitou s výpovědní dobou v ní uvedenou.
 4. Objednavatel souhlasí s tím, že smlouva není uzavřena v písemné formě. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto obchodní podmínky, které jsou volně přístupné na stránkách www.webhousing.cz.
 5. Registrace, převod a ostatní operace s doménami jsou provedeny nejpozději do 2 pracovních dnů od předání všech potřebných podkladů od zákazníka a připsání příslušné částky na účet (pokud se jedná o placený úkon).
 6. Zřízení hostingu je provedeno nejpozději do 2 pracovních dnů od připsání příslušné částky na účet. Změny a požadavky v rámci hostingu jsou prováděny průběžně, nejpozději však do 4 dnů od předání potřebných podkladů

3. PLATNOST A VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro poskytování služeb poskytovatelem na www.webhousing.cz
 2. Webhosting – služba zajištující provoz www stránek, dynamických internetových aplikací a elektronické pošty pro zvolené doménové jméno prostřednictvím sdílených prostředků poskytovatele (serverů, routerů a dalších technologických zařízení poskytovatele).
 3. Sít internet – je nehomogenní prostředí technologických prostředků poskytovatele a technologických prostředků třetích stran.
 4. Sdílený pronájem prostředků poskytovatele, technologické prostředky poskytovatele – jedná se o pronájem hardwarových a softwarových prostředků poskytovatele objednavateli. Pronajímané prostředky jsou sdíleny mezi více zákazníky poskytovatele.
 5. Doménové jméno – jedná se o jmenný název, který poskytuje správce doménových jmen vlastníkovi doménového jména.
 6. Provoz doménového jména – zahrnuje provoz primárních a sekundárních DNS serverů, které spravují informace potřebné pro provoz doménového jména.


4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELE

 1. Práva využívat prostředky poskytovatele vznikají objednavateli po uhrazení příslušných poplatků na dobu jednoho roku, případně se prodlužují po uhrazení příslušných udržovacích poplatků na dobu jednoho roku.
 2. Práva a povinnosti objednavatele vymezené těmito obchodními podmínkami se vztahují na objednavatele a všechny osoby, kterým umožní objednavatel přístup k prostředkům poskytovatele prostřednictvím svých uživatelských účtů a hesel. Objednavatel může sdělit přístupová jména a hesla k uživatelským účtům třetí osobě pouze v případě, že je tato situace nezbytně nutná pro využívání služeb poskytovatele objednavatelem.
 3. Poskytovatel umožní využití svých technologických prostředků výhradně pro provoz dat spojených s doménovým jménem objednavatele.
 4. Objednavatel má právo využívat služeb virtuálního webového serveru pro provoz statických a dynamických internetových stránek objednavatele. Rozsah poskytovaných služeb je dán objednáním konkrétního webhostingového programu. Obsah služeb v rámci jednotlivých webhostingových programů je uveden na stránkách www.webhousing.cz.
 5. Objednavatel má právo využívat služeb elektronické pošty a to jak pro příjem, tak i odesílání zpráv.
 6. Objednavatel nesmí využívat technologické prostředky poskytovatele pro rozesílání nevyžádané pošty, označované také jako SPAM.
 7. Objednavatel může využívat technologických prostředků poskytovatele vztahujících se k poskytované službě neomezeně. Míra využití prostředků poskytovatele objednavatelem může být ze strany poskytovatele jednostranně omezena nebo pozastavena v případě, že využití těchto prostředků překročí míru obvyklou pro využívání těchto prostředků.
 8. Objednavatel nesmí využívat sdílené prostředky poskytovatele takovým způsobem, který by vedl k omezení práv dalších zákazníků poskytovatele, případně k omezení samotného poskytovatele.
 9. Objednavatel je zodpovědný za funkčnost umístěných skriptů. Objednavatel nesmí v rámci webhostingu na technologických prostředcích poskytovatele provozovat skripty, které nadměrně zatěžují prostředky poskytovatele a dále skripty, které se snaží o narušení bezpečnosti prostředků poskytovatele a dat ostatních zákazníků poskytovatele.
 10. V případě, že poskytovatel upozorní objednavatele prostřednictvím kontaktního e-mailu objednavatele na skripty, které nadměrně zatěžují nebo jsou hrozbou pro bezpečnost technologických prostředků poskytovatele je objednavatel povinen provést nápravu nebo odstranění těchto skriptů. Náprava nebo odstranění skriptů musí být provedeno neprodleně, nejpozději však do 24hodin po doručení e-mail zprávy obsahující upozornění na server, kde je umístěna e-mail schránka objednavatele.
 11. Objednavatel nesmí využívat prostředky poskytovatele pro šíření obsahu, který je v rozporu s platnými zákony ČR, EU případně státu objednavatele nebo dobrými mravy.
 12. Objednavatel nesmí využívat prostředky poskytovatele následujícím způsobem:
  • k provozování chatů (komunikace více uživatelů v reálném čase),
  • pro provozování on-line her,
  • download serverů,
  • warez, gamez, crack serverů,
  • serverů s erotickým obsahem,
  • fotogalerií, které nejsou určeny výhradně pro potřeby objednavatele,
  • ukládání velkých souborů a umožnit stahování těchto souborů třetím osobám,
  • využívat FTP prostor serveru pro uložení nadměrného množství dat, které nejsou součástí provozované webové prezentace nebo používat tento prostor pro výměnu souborů s třetími
  • provozovat webovou prezentaci, která obsahuje nadměrné množství multimediálních souborů (mp3, avi, mpeg, wmv, atd...).
 13. Objednavatel je povinen při objednání webhostingových služeb uvést pravdivé údaje, které budou poskytovatelem využity pro fakturaci, případně objednání služeb u třetích osob.
 14. Objednavatel je povinen udržovat v tajnosti přístupová jména a hesla k uživatelským účtům. Tuto povinnost přebírá i za osoby, kterým tyto údaje sdělí na základě bodu 4.2.
 15. Objednavatel je povinen neprodleně poskytovateli sdělit veškeré změny v kontaktních údajích objednavatele.

5. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ REGISTRACE, PŘEVOD A PRODLOUŽENÍ DOMÉNOVÉHO JMÉNA OBJEDNAVATELE

 1. Poskytovatel zajistí provedení registrace nebo prodloužení doménového jména do 2 pracovních dnů po přijetí všech potřebných údajů a příslušných plateb a na svůj účet, které se k provedení registrace nebo prodloužení doménového jména vztahují. Poskytovatel nemusí provést registraci nebo prodloužení doménového jména v případě, že tomu brání potíže na straně objednavatele nebo na straně třetí osoby.
 2. Objednavatel je povinen řídit se pravidly pro využívání doménového jména. Tyto pravidla jsou k dispozici na www stránkách správce příslušné domény nejvyšší úrovně.
 3. Práva a povinnosti spojené s držením doménového jména objednavatelem se řídí smluvním ujednáním mezi smluvním registrátorem poskytovatele a objednavatelem. Poskytovatel neručí za plnění práv a povinností mezi smluvním registrátorem a objednavatelem.
 4. Objednavatel bere na vědomí, že informace ohledně doby platnosti doménového jména (expirace) a převod na smluvního registrátora poskytovatele je povinen sledovat objednavatel samostatně, a že poskytovatel nenese za tyto skutečnosti zodpovědnost.
 5. Poskytovatel se zavazuje, že nikdy nebude vyvíjet aktivity, které by vedly k převodu vlastnických práv k doménovému jménu z objednavatele na poskytovatele.
 6. Objednavatel si je vědom, že poskytovatel předá registrátorovi potřebné údaje pro registraci domény (jméno, adresu, telefon, e-mail, datum narození, identifikační údaje firmy). Objednavatel bere na vědomí, že některé takto poskytnuté údaje mohou být následně veřejně dostupné.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

 1. Poskytovatel je povinen zajistit provoz svých technologických prostředků, které objednavatel využívá v rámci webhostingu. Výjimku z této povinnosti tvoří situace, které nemohou být ovlivněny poskytovatelem a nelze jim předcházet. Mezi tyto situace může patřit výpadek prostředků poskytovatele připojení k internetu, výpadek elektrického proudu, zásah vyšší moci, apod. nebo úkony nezbytné k zajištění provozu technologických zařízení poskytovatele (údržba hardware, aktualizace a konfigurace software).
 2. Poskytovatel je povinen vynaložit maximální úsilí k ochraně svých technologických prostředků a dat uživatelů před zásahem třetí stranou.
 3. Na technologických prostředcích poskytovatele může docházet k výpadkům, dočasnému omezení nebo pozastavení poskytovaných služeb. Poskytovatel vyvine maximální úsilí k tomu, aby k takovýmto výpadkům nedocházelo.
 4. Objednavatel bere na vědomí, že i přes maximální úsilí poskytovatele může dojít k trvalé ztrátě uložených dat objednavatele. I přesto, že poskytovatel provádí pravidelné zálohování dat objednavatele, bere objednavatel na vědomí, že musí provádět samostatně zálohu svých dat na své náklady.
 5. Poskytovatel má právo jednostranně omezit nebo znemožnit využívání svých technologických prostředků objednavatelem v případech, kdy svým využíváním technologických prostředků poskytovatele by mohl objednavatel omezit nebo poškodit ostatní zákazníky poskytovatele. A dále v případě porušení povinností objednavatele uvedených zejména v bodech 4.3, 4.6, 4.9, 4.10 až 4.14.. Poskytovatel může provést znemožnění využívání svých technologických prostředků objednavatele bez předchozího upozornění.
  Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody nebo ušlý zisk objednavatele v souvislosti s používáním služeb poskytovatele.
  Poskytovatel je oprávněn v případě potřeby přistoupit ke změně IP adres serverů. Tyto změny musí poskytovatel oznámit na stránkách www.webhousing.cz nejpozději 14 dnů před plánovanou změnou IP adres.
  Poskytovatel má právo provádět automatickou analýzu e-mail zpráv pro detekci spamu a virů. V případě, že je e-mail zpráva označena jako spam je do předmětu zprávy vložena informace o tom, že daná zpráva byla označena jako spam. E-mail zpráva, která je ohodnocena jako spam se skóre větším než 9 nebo je zjištěno, že obsahuje vir, není doručena, ale její doručení je odmítnuto. Ohodnocení e-mail zprávy se řídí pravidly programu SpamAssassin.


7. OCHRANA DAT

 1. Poskytovatel i objednavatel jsou zavázáni považovat veškeré údaje související s poskytováním služby za důvěrné, které nesmějí být zpřístupněny třetí osobě s vyjímkou smluvních dodavatelů poskytovatele.
 2. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené objednavateli v důsledku výpadku sítě internet, opožděného dodání či poškození dat během přenosu.


8. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA VADY SLUŽEB

 1. Reklamaci poskytované služby může objednavatel uplatnit e-mailem zaslaným na adresu info@webhousing.cz.
 2. Objednavatel bere na vědomé, že poskytované služby nejsou určeny pro použití v situacích, kdy může dojít ke vzniku větších nebo závažných škod. Poskytovatel v takovémto případě nenese odpovědnost za případnou vzniklou škodu.
 3. V případě vzniku škod na straně objednavatele v souvislosti s odpovědnosti poskytovatele za vady poskytovaných služeb, si smluvní strany dohodly omezení náhrady případné škody tak, že maximální výše náhrady škody je 100Kč (slovy: jedno_sto_korun_českých) včetně ušlého zisku.


9. CENY ZA ŠLUBY, JEJICH ÚČTOVÁNÍ A ÚHRADY

 1. Ceny za sjednané služby jsou cenami smluvními podle zákona č. 526/90 Sb. Podkladem pro ně je platný ceník poskytovatele. Ceník služeb je dostupný na stránkách www.webhousing.cz.
 2. Ceny jsou jasně označeny zda jde o cenu bez nebao s DPH.
 3. Ceny za sjednané služby jsou fakturovány jednou ročně formou výzvy k platbě. Výzva k platbě je zasílána prostřednictvím e-mailu na kontaktní nebo fakturační e-mail objednavatele. Na základě uhrazení výzvy k platbě je provedena aktivace nebo prodloužení fakturovaných služeb. Daňový doklad je vystaven nejpozději do 14ti dnů od přijetí platby.
 4. Objednavatel je povinen uhradit všechny závazky v termínu splatnosti. Termín splatnosti se má na mysli den připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
 5. V případě neuhrazení výzvy k platbě je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služeb objednavateli a to bez předchozího upozornění.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Objednavatel bere na vědomí, že zpracování osobních, provozních a lokalizačních údajů se řídí pravidly, které jsou popsány v samostatném GDPR dodatku, který je nedílnou součástí těchto VOP.
 2. Smlouva je účinná ode dne aktivace služeb. Uzavírá se na dobu neurčitou. Platnost smlouvy je možné ukončit výpovědí bez udání důvodů oběma smluvními stranami. Výpověď musí být zaslána na kontaktní e-mail adresu druhé strany. V případě výpovědi objednavatele musí být výpověď doručena 14dní před ukončení poskytovaných služeb. V případě závažného porušení povinností zúčastněných stran lze podat výpověď služeb okamžitě.
 3. V případě, že je služba vypovězena ze strany objednavatele nemá objednavatel nárok na vrácení poměrné části z poplatku za objednané služby za nevyužité období.
 4. V případě ukončení smluvního vztahu může poskytovatel provést odstranění dat objednavatele nejdříve jeden týden po ukončení smluvního vztahu. Poskytovatel není povinen předem upozornit objednavatele, že dojde k odstranění dat objednavatele.
 5. Případné odchylky od těchto všeobecných obchodních podmínek, pokud budou mezi poskytovatelem a objednavatelem sjednány, musí mít písemnou oboustranně podepsanou formu.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2019 a ruší platnost všech předcházejících obchodních podmínek služby webhousing.cz.